Tạp dề ngắn màu vàng

Tạp dề may theo yêu cầu khách hàng